About Me

รูปภาพของฉัน
Bangkok, Thailand
นักเดินทางอิสระ

2/20/2552

เสียมเรียบ กลุ่มปราสาทใน 1 วัน

ปราสาทนครวัด ทางเข้า
ปราสาทนครวัด ภาพสะท้อนที่มีชื่อเสียง

ปราสาทบายน (กลุ่มนครธม)

ปราสาทตาพรม และรากต้นสะปง

ปราสาทบันทายศรี ที่มีลวดลายหินทรายอ่อนช้อย
กลุ่มปราสาทที่สำคัญๆในเสียมเรียบ (สำหรับผู้ที่มีเวลาเพียง 1 วันในการเข้าดูกลุ่มปราสาท)
++ปราสาทบันทายศรี++
ขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยปราสาทบันทายศรี เพราะอยู่ห่างจากกลุ่มปราสาทอื่นๆ และช่วงเช้าเป็นช่วงที่แสงแดดกำลังอ่อนทำให้เห็นลวดลายปราสาทชัดเจน งดงาม ปราสาทบันทายศรีเป็นปราสาทหินทรายที่อ่อนช้อยที่สุด ลวดลายสลักยังชัดเจนเหมือนเมื่อ 1,000 ปีที่ผ่านมา "บันทายศรี" หมายถึงสตรี ดังนั้นปราสาทบันทายศรีจึงหมายความว่าปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี ตั้งอยู่ 30 กม จากตัวเมืองเสียมเรียบใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง ปราสาทนี้สร้างอุทิศถวายพระอิศวร โดยพราหมณ์ชื่อ ยัชญวราหะ ในปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ซุ้มประตูทางเข้า จำหลักภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณที่งดงามมาก ซุ้มทางซ้ายมือ จำหลักภาพพระอิศวรทรงโค มีพระอุมาเทวีประทับด้านซ้าย และซุ้มทางขวามือ มีรูปพระนารายณ์อวตารเป็นนรสิงห์ (ใช้เวลาชมประมาณ 40 นาที)
++ปราสาทตาพรหม++
เป็นปราสาทที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม และถ่ายรูปมากที่สุดแห่งหนึ่ง เนื่องจากเป็นปราสาทเดียวที่มีต้นสะปงที่เป็นไม้เนื้ออ่อนมาปกคลุมปราสาท ปราสาทตาพรหมสร้างขึ้นในสมัยพระมหาชัยวรมันที่ 7 ถวายแด่พระมารดา (ใช้เวลาเยี่ยมชมประมาณ 30 นาที มีหลายจุดที่เหมาะกับการถ่ายรูป)
++นครธม - ปราสาทบายน++
นครธมเป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายและเป็นเมืองที่เข้มแข็งที่สุดของอาณาจักรเขมร นครธมเป็นกลุ่มปราสาทที่ใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 9 ตารางกิโลเมตร สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จุดเด่นของนครธม คือ ปราสาทบายนที่เป็นใจกลางของพระนคร เป็นปราสาทที่มีความขลัง แต่เมตตาด้วยพระพักตร์ของพระโพธิ์สัตว์ที่ยิ้มแย้มและสลักอยู่บนยอดปราสาทกว่า 200 หน้า ปราสาทบายนยังเป็นที่ถ่ายทำของหนัง Tomb Raider ด้วย (ใช้เวลาเยี่ยมชมอย่างน้อย 1.3 ชั่วโมง เพราะกว้างใหญ่มาก)
++นครวัด++
นครวัดสร้างในรัชสมัยของพระเข้าสุริยวรมันที่ 2 ในพุทธศตวรรษที่ 16-17 เพื่อเป็้นศาสนสถานประจำพระองค์ และเป็นเทวสถานในศาสานฮินดู ลัทธิไวษณนิกาย ปัจจุบันนครวัดนับเป็นสิ่งก่อสร้างมรดกโลก ภายใต้การค้นพบของนายอองรี มูโอต์ชาวฝรั่งเศสเมื่อประมาณร้อยกว่าปีมานี้เอง นครวัดถือเป็นสิ่งก่อสร้างในยุคสิ้นสุดของอาณาจักรเขมร มีจุดเด่นคือความยิ่งใหญ่ของการก่อสร้าง นับตั่งแต่ทางเข้า คูน้ำรอบนคร และภาพสลักกำแพงรอบตัวปราสาท ควรใช้เวลาในการอ่านคำอธิบายและดูภาพสลักรอบปราสาทเพื่อความเข้าใจในความเชื่อและเรื่องเล่าต่างๆ (ใช้เวลาเยี่ยมชมประมาณ 1.3 ชั่วโมง)
++นางอัปสรา (อัปสร)++
การไปดูกลุ่มปราสาทจะสนุกขึ้นหากได้มีการสังเกตนางอัปสราในแต่ละปราสาท นางอัปราเป็นศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของขอม เชื่อว่าเป็นเทพที่คอยดูแลศาสนาสถาน แนะนำให้ลองหานางอัปสราที่ปกคลุมด้วยต้นสะปงที่ปราสาทตาพรหม หรือนางอัปสรายิ้มเห็นฟันที่นครวัดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น